LEXNET: Low EMF Exposure Networks

Opis projekta

U toku poslednjih 30 godina, upotreba bežičnih komunikacionih sistema, koji koriste elektromagnetna polja ( engl. Electromagnetic Fields - EMF), je u značajnom porastu. Ovu tendenciju jačaju mogućnosti raznovrsne upotrebe novih mobilnih telefona, razvoj kućnih bežičnih računarskih mreža, kao i sve veća primjena savremenih bežičnih komunikacionih sistema u svakodnevnom životu i radu.

Do danas, štetni uticaj na zdravlje nije utvrđen, mada se i dalje postavlja pitanje da li takav uticaj postoji (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/). Kao odgovor na zabrinutost javnosti, pojedine nacionalne i lokalne vlasti su ustanovile određene mjere kojima se smanjuje izloženost elektromagnetnim poljima, međutim ove mjere se uglavnom fokusiraju na bazne stanice celularnih mobilnih sistema i na pristupne tačke (engl. Access Points - AP) bežičnih računarskih mreža. Kako je izloženost prouzrokovana i komunikacijom od mreže ka korisničkom uređaju (engl. Downlink) i od korisničkog uređaja ka mreži (engl. Uplink), dosadašnja razmatranja ne daju odgovor na sva relevantna pitanja na odgovarajući način.

Sedamnaest vodećih telekomunikacionih operatora, proizvođača opreme, istraživačkih centara i akademskih institucija su zbog toga pokrenule istraživački projekat LEXNET (od engl. Low EMF Exposure Networks, odnosno Mreže sa niskim nivoom izlaganja elektromagnetnim poljima), podržan od strane Evropske komisije u okviru FP7 programa, sa ciljem razvoja efikasnih mehanizama za smanjenje izloženosti opšte ljudske populacije elektromagnetnim poljima za (najmanje) 50%, a bez ugrožavanja kvaliteta servisa.

 


Tehnički ciljevi

  • Razvoj nove metode za određivanje izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima koja potiču od bežičnih mreža, što uključuje razvoj odgovarajuće metrike i indeksa izloženosti elektromagnetnim poljima (engl. EMF Exposure Index- EI );

  • Procjena izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima na osnovu mjerenja izvršenih korišćenjem širokopojasnih nosivih dozimetara;

  • Procjena mogućnosti unapređenja arhitektura postojećih radio-mreža i radio-tehnologija po pitanju izloženosti elektromagnetnim poljima;

  • Predlog preporuka za smanjenje izloženosti opšte ljudske populaije elektromagnetnim poljima bežičnih mreža;

  • Razvoj radio-tehnologija i principa realizacije radio-veza koje će doprinijeti niskoj izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima;

  • Potvrda predviđenih ciljeva realizacijom više platformi za testiranje, uključujući i platformu za „pametan grad“ (engl. Smart City);

  • Doprinos standardizaciji metodologija i metrika za uspostavljanje okvira za procjenu izloženosti elektromagnetnim poljima.


Tehnički radni paketi


LEXNET ostvaruje svoje ciljeve i svoju viziju istraživanjem u okviru pet tehničkih radnih paketa (engl. Work Packages - WPs):

Definisanje indeksa izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima kombinovanjem izloženosti od strane pristupnih tačaka ili baznih stanica i izloženosti od strane personalnih uređaja (laptopa, mobilnih telefona,...), za različite bežične komunikacione standarde. Analiza društveno-ekonomskog uticaja, rizika po ljude, kao i percepcije rizika, u cilju uzimanja u obzir navedenih aspekata kako u okviru definisanja indeksa izloženosti, tako i u okviru predstavljanja cjelokupnog koncepta široj javnosti (WP2);

Dizajn malog nosivog dozimetra koji omogućava mjerenja elektromagnetnog polja na lokacijama od interesa u realnom vremenu, u okviru cjelokupnog LEXNET frekvencijskog opsega. Razvoj ekspertskog sistema i metodologije kojom se kombinuju rezultati sistema distribuiranih dozimetara i mjerenja sa mreže, za određivanje indeksa izloženosti (WP3);

Razvoj komponenti za inovativne radio-tehnologije i inovativne tehnike radio-prenosa, koje optimizuju indeks izloženosti definisan u okviru RG2 (WP4);

Razvoj efikasnih mrežnih topologija koje će dodatno smanjiti elektromagnetno zračenje na prihvatljive nivoe uz očuvanje niske cijene, efikasne komunikacije i zahtijevanog kvaliteta servisa (WP5);

Demonstracija radio i mrežnih rješenja za niske vrijednosti izoženosti elektromagnetnim poljima, definisanih u okviru prethodnih radnih paketa, razvojem prototipa za realne sisteme i sistemskih simulatora. Korišćenje dozimetara za mjerenje elektromagnetnih polja za scenario „pametnog grada“ (WP6).WP2  WP3  WP4  WP5  WP6