Društveno - ekonomska analiza, metrike za izloženost EMF, i  stepen smanjenja

Ciljevi

Glavni cilj ovog radnog paketa bio je definisanje indeksa izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima (EI), koji kombinuje izloženost koja potiče od pristupnih tačaka i baznih stanica sa izloženošću od personalnih bežičnih uređaja. Ova nova metrika treba da služi za realno ocjenjivanje izloženosti populacije bežičnoj mreži, u cilju razvoja mrežne arhitekture i inovativnih radio-tehnologija kojima se smanjuje realna izloženost ljudi bežičnim sistemima.

Kako je percepcija rizika ključno pitanje, cilj ovog radnog paketa bio je i analizira mišljenja ljudi u vezi sa izlaganjem, njihove percepcije rizika i stava prema prihvatanju činjenica o izlaganje, kako bi svi ovi aspekti bili uzeti u obzir u definisanju indeksa izloženosti, a potom i u daljim naporima vezanim za unapređenje komunikacionih sistema. Osim toga, poslednji cilj bio je i da se sprovede široki društveni dijalog o smanjenju izloženosti, budućim oblicima izlaganja i njihovoj prihvatljivosti.

 


Metodologija

Analiza postojećih metrika za ocjenjivanje izloženosti elektromagnetnim poljima u radio-frekvencijskom opsegu izvršena je u cilju razvoja nove metrike, koja kombinuje oba smjera komunikacije (tj. downlink i uplink) i karakteriše prosječnu izloženost populacije bežičnoj mreži kao cjelini. Odabrani su odgovarajući modeli za ljude (odrasli, djeca, trudne žene, itd.) i položaje tijela koji treba da budu korišćeni za procjenu izloženosti. Korišćenjem numeričkih i statističkih alata, određene su vrijednosti za kombinovanu izloženost od baznih stanica/pristupnih tačaka i od bežičnih uređaja, i to u različitim konfiguracijama i za različite scenarije korišćenja, izračunavanjem specifične brzina apsorpcije energije (engl. Specific Absorption Rate - SAR).

Dvije ankete o percepciji rizika i izlaganjima su sprovedene u nekoliko zemalja, da bi se analizirala veza između percepcije rizika i percepcije izloženosti elektromagnetnim poljima iz radiofrekvencijskog opsega, sa ciljem da se testira društvena prihvatljivost razvijenog indeksa izloženosti.


Glavni rezultati

Cilj LEXNET projekta je da nadomjesti nedostatke dva različita načina ocjenjivanja izloženosti predlogom nove metrike koja je nazvana indeks izloženosti (EI). EI obuhvata procjenu prosječne izloženosti populacije, uzrokovanu ličnim uređajima sa jedne strane i baznim stanicama (ili pristupnim tačkama) sa druge strane. Zamisao EI-a je zasnovana na usrednjavanju globalne izloženosti u prostoru (procjenom EI-a u određenoj oblasti) i usrednjavanju u toku vremena (razmatranjem definisanog vremenskog okvira).
Fokus prve sprovedene ankete bio je ispitivanje doživljaja ispitanika u vezi sa svakodnevnom izlaganjem radiofrekvencijskim elektromagnetnim poljima, kao i percepcija rizika i opasnosti po zdravlje. Tema druge ankete bila je sveobuhvatnost i prihvatljivost nove metrike izloženosti od strane opšte ljudske populacije, kao i način na koji ljudi razumiju strategije predložene u okviru LEXNET projekta, za definisanje i smanjenje izloženosti populacije elektromagnetnim poljima. Ove dvije ankete su pokazale da je percepcija intenziteta izloženosti najbolji indikator za predviđanje percepcije rizika od elektromagnetnih polja u radiofrekvencijskom opsegu.  Pored toga, kroz ankete je pokazano da je izloženost u dalekom polju baznih stanica precijenjena i da dovodi do pojačanog doživljaja postojanja rizika. Najvažniji rezultat je dobra prihvatljivost i razumijevanje koncepta EI-a od strane ispitanika.


Tehnički uticaj

Nova metrika za ocjenu izloženosti elektromagntnim poljima je razvijena i procijenjeni su svi podaci o mreži, izloženosti i korišćenju bežičnih uređaja, a koji su neophodni za djelotvornu integraciju EI-a.


Društveni uticaj

Podrška i sveobuhvatnost ciljeva LEXNET projekta opravdava zaključak da osnovni koncepti mogu biti predočeni i prihvaćeni od strane opšte ljudske populacije.