Efikasno mjerenje elektromagnetnog polja i procjene indeksa izloženosti

Ciljevi

  • Dizajn dozimetra koji omogućava mjerenja elektromagnetnih polja na lokacijama od interesa u realnom vremenu i u okviru cjelokupnog LEXNET frekvencijskog opsega.
  • Procjena uticaja blizine tijela na izmjerena elektromagnetna polja od strane nosivih dozimetara, kao i predlog šema za korekciju tog uticaja.
  • Razvoj metodologije za procjenu indeksa izloženosti elektromagnetnim poljima.

 


Metodologija

Radni paket je podijeljen na dva manja zadatka. Prvi zadatak je u vezi sa razvojem LEXNET dozimetra. Prvi korak je bio u tome da se identifikuju postojeći mjerni alati i da se odredi šta predstavlja trenutno stanje po pitanju kvaliteta, kada je riječ o mjerenjima elektromagnetnih polja na lokacijama od interesa. Nakon toga, predložena je nova arhitektura kojom se rešavaju izazovi identifikovani u okviru LEXNET-a. Izvršena je detaljna analiza predloženog dizajna i identifikovane su sve sastavne komponente. Svaka komponenta arhitekture LEXNET dozimetra je potom evaluirana i testirana, i princip rada je provjeren kontrolnim mjerenjima. Paralelno sa tim, izvršena je i detaljna studija korišćenjem simulacija i mjerenja za ocjenu uticaja ljudskog tijela i varijacije mrežnih parametara na mjerenja dozimetrom.

Drugi zadatak se sastojao od identifikovanja svih dostupnih podataka od mjernih uređaja, simulacionih alata, i statističkih ulaza u vezi sa upotrebom različitih telekomunikacionih uređaja. Nakon toga, definisan je sveobuhvatni dijagram toka za računanje indeksa izloženosti (definisanog u okviru WP2).


Glavni rezultati

Tehničke specifikacije LEXNET dozimetra su određene na osnovu izazova definisanih u predlogu projekta i naglašena su poboljšanja u odnosu na trenutno dostupna rješenja. Urađena je detaljna analiza i definisane su specifikacije za svaku komponentu arhitekture. Potom su identifikovane odgovarajuće komponente. Prvi korak se sastojao u karakterizaciji i validaciji svake pojedinačne komponente, da bi se potom glavni blokovi sklopili i da bi se princip rada dozimetra provjerio korišćenjem jednostavnih mjerenja u kontrolisanom okruženju. Mehanička struktura dozimetra je takođe razmatrana. Uticaj ljudskog tijela na mjerenja dozimetrom je kvantifikovan korišćenjem simulacija i mjernih kampanja (kako u kontrolisanom tako i u realnom okruženju). Predložene su tri šeme za korekciju da bi se uzeo u obzir uticaj ljudskog tijela. Varijacije u mreži na dnevnom/nedjeljnom nivou su zabilježene i uvrštene u statističke podatke.

U vezi sa metodologijom za određivanje indeksa izloženosti, predložen je detaljan dijagram toka, relevantan za odabrane scenarije i ograničenja dostupnih podataka. Razvijena je detaljna metodologija za procjenu indeksa izloženosti.


Tehnički uticaj

Predložena je nova i fleksibilna arhitektura dozimetra i potvrđen je njen radni potencijal mjernim rezultatima za pojedinačne blokove . Šeme za korekciju uticaja koje ima ljudsko tijelo na mjerenja dozimetra su takođe predložene. Varijacije u mreži su kvantifikovane za različite scenarije. Metodologija za procjenu indeksa izloženosti je razvijena za različite referentne scenarije.


Društveni uticaj

LEXNET dozimetar se može koristiti za procjenu svakodnevne izloženosti određenog korisnika u njegovom okruženju kako bi se kvantifikovala i mapirala izloženost na downlink-u sa velikom preciznošću. Statistički podaci dobijeni mjerenjima u mreži se mogu koristiti kao odgovor na zabrinutost opšte populacije u vezi sa varijacijom izloženosti u nekim referentnim scenarijima.