„Pametne arhitekture“ sa niskim nivoom EMF

Ciljevi


Osnovni cilj WP5 je da istraži i dizajnira nove mrežne arhitekture i tehnike upravljanja usmjerene ka smanjenju izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima, bez ugrožavanja kvaliteta iskustva (engl. Quality of Experience - QoE) krajnjeg korisnika. Da bi se ovo ostvarilo WP5 izučava veći broj različitih postojećih i budućih radio pristupnih tehnologija (engl. Radio Access Technologies- RATs) i dizajnira nove tehnike i algoritme za smanjenje nivoa elektromagnetnih polja.

 


 
Metodologija


Od samog početka WP5 insistirano je na bliskoj saradnji partnera. Počevši od strukture koje se sastojala od dva zadatka, jednog čiji je naglasak bio na novim topologijama, i drugog posvećenog  tehnikama upravljanja, partneri koji su se bavili srodnim temama su se grupisali zarad postizanja kvalitetnijih i obuhvatnijih rješenja. Primjenjivani su različiti pristupi, poput teorijske analize, dizajna i specifikacije algoritama i protokola, studija zasnovanih na simulacijama i realnim primjenama, ili na mjerenjima u operativnim mrežama. Sve u svemu, WP5 se bavio smanjenjem indeksa izloženosti iz različitih uglova i korišćenjem različitih pristupa, što je dovelo do veoma sveobuhvatne slike o svim pratećim problemima.Glavni rezultati


Iako je broj i kvalitet postignutih rezultata izvanredno visok, sledeći rezultati se posebno izdvajaju:

  • Identifikacija ključnih aspekata za primjenu rješenja sa niskim nivoom EMF;

  • Povećanje gustine malih ćelija može dovesti do manje izloženosti;

  • Predlog tehnika za smanjenje izloženosti korišćenjem optimizovanih topologija, poboljšanih protokola za rutiranje i modifikacija procedura na nivou linka.


Tehnički uticaj


Uticaj gore navedenih rezultata je uglavnom  tehnički, pošto će zasigurno pomoći operatorima mreža i proizvođačima u razvijanju novih procedura i tehnika za smanjenje izloženosti, koje potiče od bežičnih komunikacija, a bez ugrožavanja kvaliteta iskustva za krajnje korisnike. Poret toga, u određenim slučajevima, može doći i do kolateralnih benefita u vidu smanjene potrošnje električne energije, što sa sobom povlači i smanjenje operativnih troškova.Društveni uticaj


U ovom slučaju, očekivani društveni uticaj WP5 je u skladu sa cjelokupnom strategijom LEXNET-a; krajnji korisnici su zabrinuti oko potencijalno štetnih efekata izlaganja elektomagnetnim poljima EMF, ali je malo vjerovatno da bi prihvatili degradaciju u kvalitetu iskustva. Pored toga, može se reći da će tehnike koje se istražuju u okviru WP5 takođe smanjiti pasivnu izloženost opšte ljudske populacije, što uključuje i one koji nisu krajnji korisnici bežičnih komunikacionih sistema.