Validacija i ocjena ciljeva

Ciljevi


Cilj  WP6 je da izvrši eksperimentalnu provjeru u vidu demonstracije, validacije i evaluacije najboljih tehnika za procjenu i smanjenje izloženosti elektromagnetnim poljima koje su istraživane u okviru LEXNET-a. Specifikacije za najperspektivnija rješenja, detaljno objašnjene u okviru WP3 (metodologije procjene i dozimetri), WP4 (komponente sa niskim nivoom EMF), i WP5 (optimizovane topologije i inovativne tehnike upravljanja mrežom), će biti implementirane u realnim prototipima, sistemskim simulatorima ili laboratorijskim postavkama zarad detaljnih ispitivanja. Uticaj LEXNET tehnika će biti evaluiran u vidu korisničkog iskustva i smanjenja izloženosti elektromagnetnim poljima.Metodologija


Aktivnosti u okviru WP6 su počele 6 mjeseci nakon početka projekta. Glavne osobine mjernih instrumenata/alata i laboratorijskih postavki koje treba razviti i/ili koristiti su definisane u okviru prve faze, pretežno tokom prve godine projekta. Partneri u okviru WP6 su se potom fokusirali, u toku druge godine, na razvoj (hardverskih i softverskih) alata, razrađivanje scenarija, i implementaciju metodologija za procjenu indeksa izloženosti. Posebno, dva tipa dozimetra su razvijena u vidu prototipa, provjerena i proizvedena za mjerenje izloženosti na DL-u: verzija sa niskom cijenom za implementaciju u SmartSantander bežičnim senzorskim mrežama; i kompletna verzija za nošenje ili za drive-test mjerenja. Poslednja faza u WP6 će se sastojati iz evaluacija i demonstracija.


Glavni rezultati


Platforma za validaciju u okviru WP6 se razvija sa dvojakim ciljem: ispitati izvodljivost tehnika i rješenja (kako u okviru komponenti radio-veze tako i u okviru entiteta mrežnog upravljanja) koje LEXNET predlaže za smanjenje izloženosti; i procijeniti sam indeks izloženosti, posebno preko realnih mreža, korišćenjem različitih metodologija. Platforma se sastoji od laboratorijskih postavki, alata za simulaciju mreže, WLAN mreža, stvarne ćelijske mreže i SmartSantander bežične senzorske mreže, a detaljno je opisana u okviru izveštaja D6.1.

Glavni tehnički rezultat do ovog trenutka je proizvodnja 50 dozimetara niske cijene koji se integrišu u SmartSantander platformu za skupljanje i objavljivanje podataka u realnom vremenu o nivou izloženosti na DL- u u okviru značajnog dijela grada Santander (Španija).Tehnički uticaj


WP6 će proizvesti dva glavna tehnička rezultata po svom završetku. Prvo, više metodologija za procjenu indeksa izloženosti će biti demonstrirane  korišćenjem: tehnika radio planiranja, alata za drive-test mjerenja, tehnika nadgledanja i/ili bežičnih senzorskih mreža. Ovaj pristup će poslužiti u standardizaciji mjerne metodologije za indeks izloženosti,a može se koristiti i kao referenca za različite  zainteresovane strane (od proizvođača opreme, do javnih uprava/vlasti) u budućem razvoju ili nadgledanju mreža sa niskim nivoom elektromagnetnih polja. 
Drugo, LEXNET metode ili tehnologije će biti demonstrirane i ocijenjene u pogledu kvaliteta servisa i indeksa izloženosti: optimizacija dizajna mreže; pametno upravljanje resursima; povećanje gustine malih ćelija; neaktivni mod; niskošumni prijemnik; i usmjeravanje dijagrama zračenja antene. Rezultati će doprinijeti karakterizaciji i promociji tehnika koje se pokažu relevantnim za smanjenje nivoa elektromagnetnih polja.Društveni uticaj


WP6 će doprinijeti smanjenju izloženosti opšte populacije time što će obezbijediti neophodan dokaz koncepta  za standardizaciju nove LEXNET metrike, ali takođe i demonstriranjem načina na koji se novi indeks izloženosti može procijeniti od strane operatora mreže, regulatora, ili javnih vlasti/uprava pri dizajnu, kontroli ili odlučivanju o implementaciji bežične mreže. Glavna inovacija koju LEXNET donosi u procjeni izloženosti je očigledno u razmatranju i UL komponente, pored tradicionalno razmatrane DL komponente koja potiče od baznih stanica. Ukoliko bude prihvaćena od strane svih zainteresovanih strana, primjena ovog koncepta može značajno promijeniti način na koji se bežične mreže grade i način na koji opšta populacija utiče na razvoj, odabir i primjenu tehnologija (npr. povećanje gustine malih ćelija).