LEXNET: Low EMF Exposure Networks

Опис пројекта

У току последњих 30 година, употреба бежичних комуникационих система, који користе електромагнетна поља (ЕМП, енгл. Electromagnetic Fields - EMF), je у значајном порасту. Ову тенденцију јачају могућности разноврсне употребе нових мобилних телефона, развој кућних бежичних рачунарских мрежа, као и све већа примена савремених бежичних комуникационих система у свакодневном животу и раду.

До данас, штетни утицај на здравље није утврђен, мада се и даље поставља питање да ли такав утицај постоји (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/). Као одговор на забринутост јавности, поједине националне и локалне власти су установиле одређене мере којима се смањује изложеност електромагнетним пољима, међутим ове мере се углавном фокусирају на базне станице јавних мобилних система и на приступне тачке (енгл. Аccess Points - AP) бежичних рачунарских мрежа. Како је изложеност проузрокована двосмерном комуникацијом и то: од мреже ка корисничком уређају (енгл. Downlink - DL) и од корисничког уређаја ка мрежи (енгл. Uplink - UL), досадашња разматрања не дају одговор на сва релевантна питања на одговарајући начин.

Седамнаест водећих телекомуникационих оператора, произвођача опреме, истраживачких центара и академских институција су због тога покренуле истраживачки пројекат LEXNET (од енгл. Low EMF Exposure Networks, односно Мреже са ниском нивоом излагања електромагнетним пољима), подржан од стране Европске комисије у оквиру FP7 програма, у циљу развоја ефикасних механизама за смањење изложености опште људске популације електромагнетним пољима за (најмање) 50%, а без угрожавања квалитета сервиса.

 


Технички циљеви

  • Развој нове методе за одређивање изложености људи електромагнетним пољима која потичу од бежичних мрежа, што укључује развој одговарајуће метрике и индекса изложености електромагнетним пољима (енгл. EMF Exposure Index- EI);

  • Процена изложености људи електромагнетним пољима на основу мерења извршених коришћењем широкопојасних носивих дозиметара;

  • Процена могућности унапређења архитектура постојећих радио-мрежа и радио-технологија по питању изложености електромагнетним пољима;

  • Предлог препорука за смањење изложености опште људске популације електромагнетним пољима бежичних мрежа;

  • Развој радио-технологија и принципа реализације радио-веза које ће допринети ниској изложености људи електромагнетним пољима;

  • Потврда предвиђених циљева реализацијом више платформи за тестирање, укључујући и платформу за „паметан град“ (енгл. Smart City);

  • Допринос стандардизацији методологија и метрика за успостављање оквира за процену изложености електромагнетним пољима.


Техничке радне групе

LEXNET остварује својe циљеве и своју визију истраживањем у оквиру пет техничких радних група (РГ):

Дефинисање индекса изложености људи електромагнетним пољима комбиновањем изложености од стране приступних тачака или базних станица, и изложености од стране персоналних уређаја (лаптоп, мобилни телефон,...), за различите бежичне комуникационе стандарде. Анализа друштвено-економског утицаја, ризика по људе, као и перцепције ризика, у циљу узимања у обзир наведених аспеката како у оквиру дефинисања индекса изложености, тако и у оквиру представљања целокупног концепта широј јавности (РГ2);

Дизајн малог носивог дозиметра који омогућава мерења електромагнетног поља на локацијама од интереса у реалном времену, у оквиру целокупног LEXNET фреквенцијског опсега. Развој експертског система и методологије којом се комбинују резултати система дистрибуираних дозиметара и мерења са мреже, за одређивање индекса изложености (РГ3);

Развој компоненти за иновативне радио-технологије и иновативне технике радио-преноса, које оптимизују индекс изложености дефинисан у оквиру РГ2 (РГ4);

Развој ефикасних мрежних топологија које ће додатно смањити електромагнетно зрачење на прихватљиве нивое уз очување ниске цене, ефикасне комуникације и захтеваног квалитета сервиса (РГ5);

Демонстрација радио и мрежних решења за ниске вредности излагања електромагнетним пољима, дефинисаних у оквиру претходних радних група, развојем прототипа за реалне системе и системских симулатора. Коришћење дозиметара за мерење електромагнетних поља за случај „паметног града“ (РГ6).