Друштвено - економска анализа, метрике за изложеност ЕМП, и циљеви за смањење

Циљеви

Главни циљ ове радне групе био је дефинисање индекса изложености људи електромагнетним пољима (EI), који комбинује изложеност која потиче од приступних тачака и базних станица са изложеношћу од персоналних бежичних уређаја. Ова нова метрика треба да служи за реално оцењивање изложености популације бежичној мрежи, у циљу развоја мрежне архитектуре и иновативних радио-технологија којима се смањује реална изложеност људи бежичним системима.

Како је перцепција ризика кључно питање, циљ ове радне групе био је и анализа мишљења људи у вези са излагањем, њихове перцепције ризика и става према прихватању чињеница о излагању, како би сви ови аспекти били узети у обзир при дефинисању индекса изложености, а потом и у даљим напорима везаним за унапређење комуникационих система. Осим тога, последњи циљ био је и да се спроведе широки друштвени дијалог о смањењу изложености, будућим облицима излагања и њиховој прихватљивости.

 


Методологија

Анализа постојећих метрика за оцењивање изложености електромагнетним пољима у радио-фреквенцијском опсегу извршена је у циљу развоја нове метрике, која комбинује оба смера комуникације (DL и UL) и карактерише просечну изложеност популације бежичној мрежи као целини. Одабрани су одговарајући модели за људе (одрасли, деца, труднице, итд.), као и одговарајући положаји тела који треба да буду коришћени за процену изложености. Коришћењем нумеричких и статистичких алата, одређене су вредности за комбиновану изложеност од базних станица/приступних тачака и од бежичних уређаја, и то у различитим конфигурацијама и за различите сценарије коришћења, израчунавањем специфичне брзине апсорпције енергије (енгл. Specific Absorption Rate - SAR).

Две анкете о перцепцији ризика и излагањима су спроведене у неколико земаља, да би се анализирала веза између перцепције ризика и перцепције изложености електромагнетним пољима из радиофреквенцијског опсега, са циљем да се тестира друштвена прихватљивост развијеног индекса изложености.


Главни резултати

Циљ LEXNET пројекта је да надомести недостатке два различита начина оцењивања изложености предлогом нове метрике која се назива индекс изложености (EI). EI обухвата процену просечне изложености популације, узроковану персоналним уређајима са једне стране и базним станицама (или приступним тачкама) са друге стране. Замисао EI-а је заснована на усредњавању глобалне изложености у простору (проценом EI-а у одређеној области) и усредњавању у току времена (разматрањем дефинисаног временског оквира).

Фокус прве спроведене анкете био је испитивање доживљаја испитаника у вези са свакодневном излагањем радио-фреквенцијским електромагнетним пољима, као и перцепција ризика и опасности по здравље. Тема друге анкете била је свеобухватност и прихватљивост нове метрике изложености од стране опште људске популације, као и начин на који људи разматрају стратегије предложене у оквиру LEXNET пројекта, за дефинисање и смањење изложености популације електромагнетним пољима. Ове две анкете су показале да је перцепција интензитета изложености најбољи индикатор за предвиђање перцепције ризика од електромагнетних поља у радио-фреквенцијског опсегу.  Поред тога, кроз анкете је показано да је изложеност у далеком пољу базних станица прецењена и да доводи до појачаног доживљаја постојања ризика. Најважнији резултат је добра прихватљивост и разумевање концепта EI-а од стране испитаника.


Технички утицај

Нова метрика за оцену изложености електромагнтним пољима је развијена и процењени су сви подаци о мрежи, изложености, коришћењу бежичних уређаја, неопходни за делотворну интеграцију EI-а.


Друштвени утицај

Подршка и свеобухватност циљева LEXNET пројекта оправдава закључак да основни концепти могу бити предочени и прихваћени од стране опште људске популације.