Ефикасна мерења електромагнетних поља и процене индекса изложености

Циљеви

  • Дизајн дозиметра који омогућава мерења електромагнетних поља на локацијама од интереса у реалном времену и у оквиру целокупног LEXNET фреквенцијског опсега.

  • Процена утицаја близине тела на измерена електромагнетна поља од стране носивих дозиметара, као и предлог шема за корекцију тог утицаја.

  • Развој методологије за процену индекса изложености електромагнетним пољима.

 


Методологија

Радна група је подељена на два мања задатка. Први задатак је у вези са развојем LEXNET дозиметра. Идентификација постојећих мерних алата и начина мерења електромагнетних поља на локацијама од интереса је сачињавала први корак. Након тога, предложена је нова архитектура којом се решавају изазови установљени у оквиру LEXNET-а. Извршена је детаљна анализа предложеног дизајна и идентификоване су све саставне компоненте. Свака компонента архитектуре LEXNET дозиметра је потом евалуирана и тестирана, и принцип рада је проверен контролним мерењима. У паралели, извршена је и детаљна студија коришћењем симулација и мерења за оцену утицаја људског тела и варијације мрежних параметара на мерења дозиметра.

Други задатак се састојао од идентификовања свих доступних података од мерних уређаја, симулационих алата, и статистичких улаза у вези са употребом различитих телекомуникационих уређаја. Након тога, дефинисан је свеобухватни дијаграм тока за рачунање индекса изложености (дефинисаног у оквиру РГ2).


Главни резултати

Техничке спецификације LEXNET дозиметра су одређене на основу изазова дефинисаних у предлогу пројекта и наглашена су побољшања у односу на тренутно доступна решења. Урађена је детаљна анализа и дефинисане су спецификације за сваку компоненту архитектуре. Потом су идентификоване одговарајуће компоненте. Први корак се састојао у карактеризацији и валидацији сваке појединачне компоненте, да би се потом главни блокови склопили и да би се принцип рада дозиметра проверио коришћењем једноставних мерења у контролисаном окружењу. Механичка структура дозиметра је такође разматрана. Утицај људског тела на мерења дозиметром је квантификован коришћењем симулација и мерних кампања (како у контролисаном, тако и у реалном окружењу). Предложене су три шеме за корекцију да би се узео у обзир утицај људског тела. Варијације у мрежи на дневном/недељном нивоу су забележене и уврштене у статистичке податке.

У вези са методологијом за одређивање индекса изложености, предложен је детаљан дијаграм тока, релевантан за одабране сценарије и ограничења доступних података. Детаљна методологија за процену индекса изложености је развијена.


Технички утицај

Предложена је нова и флексибилна архитектура дозиметра и потврђен је њен радни потенцијал мерним резултатима за појединачне блокове. Шеме за корекцију утицаја које има људско тело на мерења дозиметра су такође предложене. Варијације у мрежи су квантификоване за различите сценарије. Методологија за процену индекса изложености је развијена за различите референтне сценарије.


Друштвени утицај

LEXNET дозиметар се може користити за процену свакодневне изложености одређеног корисника у његовом/њеном окружењу да би се квантификовала и мапирала изложеност на DL-у са великом прецизношћу. Статистички подаци добијени мерењима у мрежи се могу користити као одговор на забринутост опште популације у вези са варијацијом изложености у неким референтним сценаријима.