„Паметне архитектуре“ са ниским нивоом електромагнетних поља

Циљеви

Основни циљ РГ5 је да истражи и дизајнира нове мрежне архитектуре и технике управљања усмерене ка смањењу изложености људи електромагнетним пољима, без угрожавања перципираног квалитета искуства (енгл. Quality of Experience - QoE) за крајње кориснике. Да би се ово остварило РГ5 изучава већи број различитих постојећих и будућих радио приступних технологија (енгл. Radio Access Technologies- RATs) и дизајнира нове технике и алгоритме за смањење електромагнетних поља.

 


Методологија

Од самог почетка РГ5 инсистирано је на блиској сарадњи партнера. Почевши од структуре које се састојала од два задатка, једног чији је нагласак био на новим топологијама, и другог посвећеног техникама управљања, партнери који су се бавили сродним темама су се груписали зарад постизања квалитетнијих и опсежнијих решења. Примењивани су различити приступи, попут теоријске анализе, дизајна и спецификације алгоритама и протокола, студија заснованим на симулацијама и реалним применама, или на мерењима у оперативним мрежама. Све у свему, РГ5 се бавила смањењем индекса изложености из различитих углова и коришћењем различитих приступа, што је довело до веома свеобухватне слике о свим пратећим проблемима.


Главни резултати

Иако је број и квалитет постигнутих резултата изванредно висок, следећи резултати се посебно издвајају:

  • Идентификација кључних аспеката за примену решења са ниским нивоом ЕМП;
  • Повећање густине малих ћелија може довести до мање изложености;
  • Предлог техника за смањење изложености коришћењем оптимизованих топологија, побољшаних протокола за рутирање и модификација процедура на нивоу линка.


Технички утицај

Утицај горе наведених резултата има технички допринос, пошто ће засигурно помоћи операторима мрежа и произвођачима у развијању нових процедура и техника за смањење изложености, које потиче од бежичних комуникација, а без угрожавања квалитета искуства за крајње кориснике. Поред тога, у одређеним случајевима, може доћи и до колатералних бенефита у виду смањење потрошње електричне енергије, што са са собом повлачи и смањење оперативних трошкова.


Друштвени утицај

У овом случају, очекивани друштвени утицај РГ5 је у складу са целокупном стратегијом LEXNET-а; крајњи корисници су забринути око потенцијално штетних ефеката излагања електомагнетним пољима, али је мало вероватно да би прихватили деградацију у квалитету искуства. Поред тога, може се рећи да ће технике које се истражују у оквиру РГ5 такође смањити пасивну изложеност опште људске популације, што укључује и оне који нису крајњи корисници бежичних комуникационих система.